Polisa Privatnosti


Ova webstranica, uključujući bilo koji odeljak i/ili pod-odeljak dostupan preko glavne stranice (u daljem testu navedeno kao “Webstranica”), je vlasništvo, izmenjena i održavana od strane STREAM AMG (ADVANCED MEDIA GROUP) i/ili bilo kojeg povezanog afilijata (u daljem tekstu navedeno kao “STREAMAMG”). U slučaju da kupite bilo koji proizvod ili uslugu preko ove Webstranice, možete ih kupiti preko STREAMAMG kao što je ustanovljeno u posebnim uslovima koje ćete morati izričito da prihvatite pre bilo koje kupovine. PAŽLJIVO PROČITAJTE bili koju POLISU KUPOVINE pre početka bilo kakve kupovine.

Zahtevamo da držite na umu i uzmete na znanje da pri pristupu, pregledu i upotrebi Webstranice, Korisnik prihvata uslove korišćenja koji su navedeni u ovom dokumentu i bilo kakve dodatne uslove korišćenja navedene u bilo kom delu Webstranice, bez granica i ograničenja.

 • Bilo koji materijal prisutan na Webstranici uključujući, ali ne ograničen na, audio, slike, softver, tekst i/ili video snimke (u daljem tekstu navedeno kao “Sadržaj”) je zaštićen na osnovi Zakona za Intelektualnu Svojinu. Sadržaj ne bi trebao da bude korišćen, osim u obliku određenom u ovom dokumentu i/ili u “Polisama Kupovine”, i ostaje zabranjeno brisati reference na autorski zaštićene ili komercijalne marke i bilo koje druge slične reference. Bilo koja neovlašćena upotreba Sadržaja će biti kažnjena.
 • STREAMAMG nije odgovoran za bilo koje proizvode ili usluge koje nudi, prodaje ili pruža bilo koja stranka osim KLS TV webstranice.
 • Korisnik je ovlašćen da koristi Webstranicu samo za lične svrhe. Dakle, Korisnik je uvek krajnji potrošač a ne preprodavac ili drugačije. Snabdevanje, razmena, izmena, prodaja i prenošenje bilo kog Sadržaja kome Korisnik ima pristup preko Webstranice za bilo koji svrhu nije dozvoljeno, bez obzira da li je besplatan ili plaćen.
 • Posećivanje Webstranice ne obavezuje Korisnika da kupi ili ugovori bilo koji proizvod ili uslugu. Međutim, Korisnik će moći da kupi proizvode ili usluge prema “Polisi Kupovine” za svaki proizvod ili uslugu.
 • Preko plaćene pretplate na Webstranicu, korisnik može imati pristup audio vizuelnom Sadržaju ponuđenom putem Plaćanje-po-Pregledu formatu. Ako korisnik pristupa https://tv.kls.rs video sadržaju preko mobilnog uređaja, molimo vas uzmite u obzir da iskustvo gledanja može da varira u zavisnosti od internet konekcije, uređaja i/ili OS-a. Ako korisnik ima problema da vidi izvesne funkcije https://tv.kls.rs na iPhone, iPad ili drugim mobilnim uređajima, predlažemo korišćenje kompjutera/laptop-a.
 • STREAMAMG odobrava linkove na druge webstranice isključivo radi pogodnosti posetiocima, i nije odgovoran za sadržaj bilo koje stranice kojoj je pristupljeno putem Webstranice. Postojanje linkova za bilo koju drugu stranicu preko Webstranice ne znači da STREAMAMG odobrava, prepisan je na ili preporučuje datu stranicu. STREAMAMG nije odgovoran za bilo koji sadržaj od treće stranke i ne daje nikakvu garanciju, izričitu ili neizričitu, vezanu za ispravnost, legalnost, tačnost ili punovažnost bilo koje druge stranice.STREAMAMG nije odgovoran za bilo koji proizvod i/ili uslugu ponuđenu ili kupljenu od različitih stranaka osim STREAMAMG.
 • Pri kupovini proizvoda ili usluga, osim ako URL jasno navodi da ste i dalje na Webstranici, privremeno ste prebačeni na drugu webstranicu čija kompanija je odgovorna za funkcionisanje i vezu koju uspostavite sa njima, i STREAMAMG nikad neće biti podložan ili odgovoran za bilo koji čin ili interakciju između vas i takve druge kompanije.
 • Platforma za plaćanje na koju ćete biti prebačeni kada budete plaćali bilo koji proizvod ili drugu uslugu koju STREAMAMG nudi direkno, je drugi URL kojm upravlja druga kompanije. Takva kompanija je odgovorna za bilo koje podatke koje im podnesete, bili to podatci sa kreditne kartice ili bilo koja druga informacija za plaćanje. Molimo vas proverite URL i ime kompanije za tranzakciju i budite svesni da se troškovi za karte ili druge usluge mogu povremeno pojaviti sa imenom takve platforme za plaćanje umesto STREAMAMG.
 • Korisnik uvažava i prihvata da pristup Webstranici moze biti podložan prekidima, i da u određenom trenutku pristup određenom ili svom Sadržaju može biti nedostupan.
 • Korisnik uvažava i prihvata da STREAMAMG nije odgovoran za Sadržaj treće stranke, ili za bilo koji slučaj defamacije, greške, netačnosti, klevete, skarednosti ili bogohuljenja uključenih u takvu komunikaciju. STREAMAMG, u slučajevima u kojima imaju znanje takvih stvari, će moći da prilagodi, izmeni ili obriše bilo koji korišćen materijal ili razgovor koji je smatran ilegalnim, nepristojnim, skarednim ili uvredljivim, ili koji narušavaju STREAMAMG polisu u bilo kom obliku. STREAMAMG će u potpunosti sarađivati sa bilo kojim zakonskim organima ili sudskim odredbama koje traže identited osobe koja je objavila takav materijal.
 • Bilo kakva komunikacija ili materijal koje Korisnik pošalje na Webstranicu, uključujući detalje, pitanja, komentare, ideje, i predloge ili slično, će biti smatrani ne-poverljivim informacijama od strane STREAMAMG-a i da je u javnom domenu. Takva komunikacija može biti upotrebljena od strane STREAMAMG-a ili negovih afilijata za bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničeno na množenje, otkrivanje, objavljivanje, reemitovanje i prosleđivanje. Takođe, Korisnik uvažava i prihvata da će STREAMAMG biti slobodan da koristi (bez ograničenja, vremenskog ograničenja ili naknade Korisniku) na bilo koji način i za bilo koju svrhu, bilo koje ideje, koncepte ili tehnike uključenu u ili izvedene iz bilo koje Korisnik-Webstranica prepiske.
 • Korisnik priznaje i prihvata da prenos preko interneta nikad nije potpuno privatan i bezbedan, osim ako nije naznačeno suprotno. Slanje poruke STREAMAMG-u ne implicira da STREAMAMG ima posebnu odgovornost što se tiče Korisnika. U trenutku kada Korisnik pristupi stranicama ili oblastima u kojima je postojanje bezbednosne kontrole navedeno (kao što je slučaj sa bankovnim prenosima) bezbednost podataka koji se šalju će biti ustanovljena postavljenim uslovima.
 • STREAMAMG ne daje nikakvu garanciju da će Webstranica biti bez grešaka, neprekidana ili da će korišćenje stranice i/ili Sadržaja, pretrage ili linka na Webstranici pružiti određeni rezultat. Webstranica i Sadržaj su isporučeni na “kao-što-jeste” i “kako-je-dostupno” osnovi.
 • Na isti način STREAMAMG ne daje garanciju u vezi sa prodajom i/ili osbosobljenosti Webstranice i/ili Sadržajem za određenu svrhu. STREAMAMG i/ili njegovi afilijati neće biti odgovorni za bilo koju štetu bilo koje vrste nastale korišćenjem Webstranice, uključujući bez ogranićenja direktnu, indirektnu, slučajnu i kaznenu i posledičnu štetu.
 • STREAMAMG ne preuzima nikakvu odgovornost, uključujući ali ne ograničeno na, nemar od strane KLS-a, za bilo koji gubitak ili štetu nanetu kompjuterima ili softveru proizvelu upotrebom Webstranice, ili downloadom materijala, podataka, teksta, slika, audia ili videa sa Webstranice, bilo da je izazvana virusom ili u bilo kom drugom obliku.
 • STREAMAMG se odriče bilo kakve i sve odgovornosti za činove, propuste i ponašanje bilo kojeg korisnika, oglašivača i/ili sponzora na Webstranici. STREAMAMG nije odogvoran za proizvode, usluge, postupke ili nepostupke za bilo koji prostor za Događaj, izvođača, promotera ili drugu treću stranku vezanu za ili referenciranu na ovoj Webstranici.
 • STREAMAMG, uključujući njegove afilijate, neće biti odgovorni korisniku za bilo kakve direktnu, indirektnu, posledičnu, primernu, slučajnu, posebnu ili kaznenu štetu, uključujući ali ne ograničeno na izgubljenu zaradu, čak i ako je takva šteta bila razumno predvidiva i/ili čak i ako je STREAMAMG savetovao o mogućnosti takve štete.
 • Korisnik se slaže da obešteti i da drži STREAMAMG, uključujići njegove afilijate i njihove radnike, činovnike i/ili partnere, nenaškođene od bilo kakve odgovornosti, gubitka, tvrdnja ili zahteva, uključujući advokatske troskove, koje potiču od Korisnikove upotrebe Webstranice, uključujući bez ograničenja bilo kakav upload sadržaja i/ili komentara i/ili postavljanje linkova.
 • Trenutni Uslovi Korišćenja, i bilo kakavi dodatni uslovi objavljeni na Webstranici, čine pun dogovor između STREAMAMG-a i Korisnika vezanu za upotrebu Webstranice, i primenljivi su za vezu između kupca i STREAMAMG-ovih afilijata ako korisnik stekne bilo kakvu uslugu ili proizvod preko Webstranice. Ako STREAMAMG ili bilo koje od njegovih afilijata zakasni ili omaši da primeni Uslove to neće značiti da su se STREAMAMG ili bilo koje od njegovih afilijata odrekli svog prava da urade to. Ako Sud odredi da bilo koji od ovih Uslova iz bilo kog razloga ne može biti sproveden, to neće sprečiti druge odredbe da nastave da se primenjuju. Ništa u ovim Uslovima i nikakva akcija koju sprovede Korisnik, STREAMAMG ili bilo koji od njegovih afilijata pod ovim Uslovima neće stvoriti, ili biti smatrano da stvori, partnerstvo, zajedničko ulaganje ili razviti vezu direktora i agenta ili bilo kakvu drugu vezu između stranaka koja je više od ugovorne veze ustanovljene pod ovim Uslovima.
 • Korisnik je obavezan da se povinuje sa bilo kakvim dodatnim uslovima naznačenim na Webstranici, kao i bilo kojim uslovima koji mogu da se prilagode u skladu sa nuždom kroz promenu u zakonu. STREAMAMG-u će biti dozvoljeno da prilagodi u celini ili delom sadašnje Uslove Korišćenja u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja Korisniku. Nastavljeno korišćenje Webstranice nakon što su takve promene objavljene ukazuje prihvatanje navedenih promena. STREAMAMG, brinući se o opštim interesima KLS-a, zadržava pravo da prilagodi, otkaže, izmeni, zameni, promeni, prekine ili obustavi bilo koji Sadržaj objavljen na Webstranici, bilo privremeno ili trajno, bez prethodnog obaveštenja ili prihvatanja bilo kakve odgovornosti.
 • Viša Sila. U okviru ovih Uslova, “Viša Sila” znači bilo koji uzrok izvan kontrole jedne od stranki uključujući, bez ograničenja, činove Boga, rat, pobunu, nemire, građanske nemire, teroristička dela, vatru, eksplozije, poplave, nestanak struje, pad mreže ili servera, krađa neophodne opreme, zlonamernu štetu, štrajk, zaključavanje, vreme, naređenja treće stranke, potrebe nacionalne odbrane, akcije preduzete od strane policije, činovi regulacije državnih ili lokalnih vlasti. STREAMAMG i njegovi afilijati neće biti odgovorni Korisniku za neuspeh da izvrše bilo kakvu obavezu pod ovim Uslovima dokle god je neuspeh izazvan Višom Silom.
 • STREAMAMG ima pravo da dodeli bilo koja prava i obaveze pod ovim Uslovima, pod uslovom da prava Korisnika nisu negativno uticana.
 • Trenutni Uslovi korišćenja su regulisani i podvrgnuti zakonima UK, bez referenci zakonskim normama, i u slučaju spora sa Korisnikom, biće predato nadležnosti Suda u Londonu, UK. Ako bilo kakav spor nastane iz ovih Uslova, STREAMAMG ili bilo koji od njegovih afilijata će pokušati da ih namiri. U tom cilju STREAMAMG će upotrebiti razumane napore da savetuje, pregovara sa dobrom namerom, i pokuša da dostigne pravednu nagodbu zadovoljavajuću za obe stranke.