Uslovi


Posećivanje Webstranice ne obavezuje Korisnika da preda bilo kakvu informaciju lične prirode. Međutim, Korisnik je svestan i prihvata da, da bi primio ili pristupio određenim uslugama ili proizvodima, pretplata na Webstranicu je neophodna. Ova procedura podrazumeva obznanu određenih ličnih podataka, i u navedenom slučaju Korisnik prihvata da potčinjenje bilo koje informacije lične prirodne ostaje podlozno:

 • U skladu sa Direktivom 95/46/CE, Evropskog Parlamenta i Saveta, datiranom od 24. Oktobra 1995, bilo kakvi dati lični podatci će biti uskladišteni u dokumentu za lične podatke koji se tiče STREAMAMG-a. Korisnik izričito daje svoju saglasnost za inkorporaciju navedenih podataka u naveden dokument i njihovu upotrebu za ciljeve nadalje navedene.
  • Korisnik prihvata da STREAMAMG registruje dokument sa podatcima da bi mogao de bude korišćen na način naveden ovde. Ova dozvola može biti povučena samo ako je podvrgnuta zahtevu Korisnika. Pored navedenog, STREAMAMG može da zadrži dokumente sa podatcima dok je bilo kakva akcija koja može da iznikne iz odnosa između stranaka propisana. Zahtevani podatci su prikladni, bitni i nisu preterani u odnosu na konačnu svrhu za koju će biti upotrebljeni, uključujući bilo koji određeni proizvod ili uslugu koju Korisnik zahteva od STREAMAMG-a ili od bilo kojeg od njegovih afilijata kao dobavljača navedenih usluga ili proizvoda.
  • Razumevanje da će podatci lične prirode date od strane Korisnika biti dostavljeni slobodno i svesno, i da će biti korišćeni kao način kontakta za informacije vezane za promotivne i publicitet akcije od strane Košarkaške Lige Srbije, poznatije kao KLS, koje mogu biti od interesta prema Korisnikovoj pretplati. Ova informacija će biti poslata putem bilo kojeg medija, uključujući ali ne ograničeno na e-mail i druge sisteme kao što je SMS i MMS (ako je dat broj mobilnog telefona) ili bilo koji drugi sistem poznat ili nadalje izmišljen.
  • Korisnik izričito priznaje i prihvata da STREAMAMG koristi sakupljene informacije u sledeće svrhe: tehnička administracija Webstranice, istraživanje i razvoj u svrsi pribavljanja i održavanja visokog nivoa usluge i za povremenu informaciju o klijentima (vezanu za prednosti i karakteristike članstva), personalizovanje Sadržaja koje vidi Korisnik, da bi se izvršilo slanje zahtevanih informacija, proizvoda i/ili usluga, i da bi se kontaktirao Korisnik u vezi sa posebnim temama kao što je novi proizvod/usluga. Osim ako Korisnik izričito odbije, menjanjem svojih e-mail podešavanja na svom profilu, STREAMAMG će koristiti njegove/njene informacije lične identifikacije da bi držali Korisnika periodično obaveštenim koristeći dnevne biltene, ponude za posebne karte, informacije i ponude vezane za Video Kartu, informacije i ponude partnera, popuste na robu i druge informacije i ponude vezane za Prvenstvo i/ili druga takmičenja koja organizuje STREAMAMG.
  • Korisnik izričito priznaje i prihvata da STREAMAMG može poslati podatke koje je pružio Korisnik trećim kompanijama za komercijalne i/ili promotivne svrhe, ili za STREAMAMG ili za navedene treće kompanije. STREAMAMG će zahtevati od stranaka koje primaju Korisnikove informacije da tretiraju tu vrstu informacija u skladu sa prikladnim primenljivim zakonom, dajući Korisniku bilo koju potrebnu informaciju da bi Korisnik mogao da upotrebi svoja prava pristupa, ispravke i otkazivanja ako Korisnik bude hteo da ih upotrebi.
  • Korisnik zadržava pravo da pristupi navedenim podatcima, da ih ispravi ako su podatci netačni i/ili da zahteva otkazivanje pomenutog dokumenta. Ovo pravo može biti sprovedeno kontaktiranjem STREAMAMG-a putem e-mail funkcije “Kontaktiraj Nas”.
  • U toku sakupljanja detalja, dobrovoljna ili obavezna priroda takvih podataka će biti jasno naglašena. Odbijanje da se daju podatci koji se smatraju obaveznim će dovesti do odbijanja pristupa usluzi za koju su potrebni.
  • U slučaju da Korisnik pruži Webstranici lične podatke bilo koje treće stranke (koja nije korisnik Webstranice), Korisnik će snositi svu odgovornost: (i) obaveštavanja takve treće stranke o svrsi skupljanja njegovih/njenih ličnih podataka; (ii) dobijanja saglasnosti od takve treće stranke; i (iii) obaveštavanja treće stranke o njihovom pravu pristupa, rektifikacije, otkazivanja i/ili otpora svojih ličnih podataka kontaktiranjem STREAMAMG-a kao što je navedeno u ovim Uslovima. U bilo kom i svakom događaju, Korisnik će držati STREAMAMG ili bilo koje afilijate, nenaškođene od bilo kakvog spora koji nastane od navedenog sakupljanja podataka i stoga, od čuvanja takvih podataka.